Správa Bahá'í společenství na místní, národní a celosvětové úrovni se uskutečňuje prostřednictvím demokratických a pravidelně volených institucí, jejichž základní principy fungování stanovil Bahá'u'lláh, podrobněji rozpracoval 'Abdu'l-Bahá a do současné podoby rozvinul a dovedl Shoghi Effendi.
Na místní a národní úrovni jsou každoročně voleni z řad všech věřících  zástupci do tzv. duchovních rad, které spravují administrativní záležitosti daného společenství. Na mezinárodní úrovni stejným způsobem probíhá volba každých pět let - ze všech Bahá'í věřících světa je volen Světový dům spravedlnosti se sídlem v Haifě, Izraeli.
Bahá'u'lláh zavedením tohoto jedinečného systému náboženské správy s konečnou platností zrušil instituci profesionálních duchovních, takže v Bahá'í víře byl případný vliv jednotlivce na chod společenství prakticky usměrněn v rámci demokratické volby a svobodného rozhodování o záležitostech společenství formou konsultace, zároveň se však také znemožnilo komukoli požívat jakékoli individuální autority jak při řízení společenství, tak např. při výkladu Písma.
Bahá'í instituce se starají  a dbají pouze o praktické a administrativní záležitosti místních a národních společenství (svatby, pohřby, oslavy Svátků, representace ve vnějších vztazích apod.), tj. nemají právo zasahovat do duchovního života nikoho z věřících, pokud ovšem jeho případné chování nepoškozuje dobré jméno víry na veřejnosti.

www.praha.bahai.cz

Další informace