Čemu Bahá’í věří?

Bůh a Jeho Stvoření


"Rci, Příroda je ve své podstatě vtělením Mého Jména, Tvůrce, Stvořitel“ -Bahá'u'lláh

Příroda

V každé stvořené věci se odráží Boží přídomky. „Příroda,“ píše Bahá'u'lláh, „je Boží vůle a je její vyjádření skrze nahodilý svět.“ Je ztělesněním Božího jména, „Stvořitel“.

Na udržení civilizace budou vždy potřebné hmotné zdroje. ‘Abdu’l-Bahá poznamenal, že lidstvo si „neustále odnáší z laboratoří přírody nové a úžasné věci.“ Když se učíme, jak co nejlépe využít přírodní suroviny, abychom rozvíjeli civilizaci, musíme si být současně vědomi našeho chování ke zdroji naší potravy a bohatství.

Spatříme-li v přírodě odraz Božích přídomků, chápajíc je jako projev Jeho vůle, podnítí to v nás hlubokou úctu ke světu přírody.

Toto by nemělo být považováno za výzvu k uctívání přírody. Lidstvo má schopnost vymanit se z říše přírody. „Dokud je člověk v zajetí přírody, je divokým zvířetem, neboť boj o existenci je v přírodě jedna z nutností.“ Nicméně příroda nám byla dána do svěřenství a my všichni členové lidské rodiny jsme za ni jako správci rozsáhlých zdrojů planety zodpovědní.

„Potřebujeme změnit postoje, obnovit naše chápání a nastavit nový směr v našich činnostech. Vnitřní život člověka stejně jako jeho vnější životní prostředí, musí být přetvořeno, má-li být zajištěna jeho spása.“

- Z dopisu napsaného jménem Shoghi Effendiho

 

Další informace